Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) a podle ust. § 9 až § 11 zák. č. 39/2020 Sb. (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany:

 

DĚLÁME REALITY SRDCEM s.r.o.

IČ:                  14271681

DIČ:               CZ14271681

se sídlem:      Poštovní 338/4, Karviná – Fryštát, 733 01

kontakt:         info@delamerealitysrdcem.cz   www.delamerealitysrdcem.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“) 

 

a adresované všem potencionálním klientům Zprostředkovatele, realitní kanceláře DĚLÁME REALITY SRDCEM s.r.o., kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy se Zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 

Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;
Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě / správa nemovitých věcí;
Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) s možností prodloužení (shodnou-li se na tom všechny strany). V případě správy nemovitostí se smlouva uzavírá na dobu neurčitou;
Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě), případně bude stanovena pevnou (paušální) částkou; k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. V případě správy nemovitosti bude správa vykonávaná v rozsahu a za cenu uvedenou ve smlouvě;
Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;
Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy, nebude-li ujednáno jinak, jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 


Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

 

Adresát (zprostředkovatel): ...

IČ:…

se sídlem: ...

kontakt (tel, email): ...

 

Oznamuji, že tímto jednostranně odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy č. ... ze dne ...

 

Smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Zprostředkovatele a využívám tak své právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

 

Vaše jméno a příjmení: ...

Datum narození: …

Vaše adresa: ...

 

Datum: ...

Váš podpis:

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně